Algemene betalingsvoorwaarden

Deze tekst  bevat algemene betalingsvoorwaarden van   

Dierenkliniek Middelburg

Korte Noordstraat  61

4331 CH Middelburg

Tel: 0118-637077

Fax: 0842213216

Kamer van Koophandel: 20158411

BTW nummer: 800214183B01

IBAN: NL71INGB0005032557

BIC: INGBNL2A

www.dedierenkliniek.nl

dedierenkliniek@xs4all.nl

betalingsvoorwaarden
 1. Op alle met de Dierenkliniek Middelburg gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Dierenkliniek Middelburg en de patiënt inzake opname, en/ of (poli)klinische behandeling, het leveren van ge­nees- en verbandmiddelen, kunst- en hulpmiddelen en dergelijke en in het algemeen al hetgeen door of namens de Dierenkliniek Middelburg wordt verricht of wordt verstrekt en wordt berekend aan patiënten en andere natuurlijke rechtspersonen. Afwijkende voorwaarden zijn voor de Dierenkliniek Middelburg  alleen verbindend indien het deze vooraf schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 30 dagen na fac­tuurdatum door storting of overschrijving naar op de factuur vermelde rekening of ten kantore van het Dierenkliniek Middelburg. Indien de debiteur aantoont de factuur later dan vijf dagen na de factuurdatum ontvangen te hebben, wordt de betalingstermijn verlengd met het aantal dagen dat de factuur later is ontvangen dan de factuurdatum.
 4. Het Dierenkliniek Middelburg is in gevallen waarin daartoe naar zijn oordeel duidelijk aanleiding bestaat, gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kos­ten van de (verder) aan hem te verlenen behandeling, onderzoek of andere vormen van dienstverlening.

 5. Niet tijdige betaling, zoals vermeld onder 3, leidt tot het volgende:
 
 1. de debiteur is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim; hij is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd;
 2. de Dierenkliniek Middelburg stuurt de debiteur een herinnering;
 3. de Dierenkliniek Middelburg stuurt de debiteur een aanmaning, waarin de debiteur gewezen wordt op het feit dat bij niet betaling van de factuur deze uit handen gegeven wordt aan Straetus Incasso Zeeland , waarbij de bij behorende kosten daarvan voor rekening zijn van de cliënt.In dat geval is de debiteur voorts aan het Dierenkliniek Middelburg verschuldigd alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk die door het incassobureau en het Dierenkliniek Middelburg worden gemaakt ter incassering van zijn vorde­ring.

  Dierenkliniek Middelburg
  Laatste inhoudelijke wijziging: april 2023