AVG

PRIVACYVERKLARING

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dierenartsenpraktijk

 

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.


Dierenartsenpraktijk

In onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw dier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking nodig zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van mens en/of dier of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de meldingsplicht aan de NVWA).

avg2
AVG1

De plichten van de dierenartsenpraktijk
Dierenartsenpraktijk Hoogveld Meesters is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaats vindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

* Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij van uzelf slechts uw naam (mobiele) telefoonnummer(s), adres en emailadres. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, geboortedatum en chipnummer(indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis.

(Dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen).

  • Wij gebruiken boven genoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren
  • We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijkgeïnitieerd worden.
  • We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als ent-herinneringen, ziektebehandeling en periodieke (vaccinatie/castratie-) acties.
  • We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.

* Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden

* Alle medewerkers binnen Dierenartsenpraktijk Hoogveld Meesters hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens

* Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang

* Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening
  

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

* Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden

* De inzage op afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

* Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn

* Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven

* Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier

* Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Dierenartsenpraktijk Hoogveld Meesters. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor)

 

Toelichting op het aanvraagformulier
U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Dierenartsenpraktijk Hoogveld Meesters is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens eigenaar van patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de eigenaar van de patiënt over wie het medisch dossier gaat.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Dierenartsenpraktijk Hoogveld Meesters hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de algemene gezondheid van mens of dier. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de specialist)

Uitwisseling gegevens
Dierenartsenpraktijk Hoogveld Meesters wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de dierenartsen waarmee we samenwerken bij de avond, nacht en weekenddiensten. Bent u ’s avonds of in het weekend bij een buurt collega geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met onze praktijk. Zo weet de dierenarts precies met welke klachten uw dier bij de buurtcollegae is geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met de specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de dierenarts aan uw dier heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw dier. De medische geschiedenis staat in het patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw dierenarts hierover graag met u in gesprek.

Link: aanvraagformulier